Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Hogeboekelweg 8, 7582 AJ Losser

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
02-05-2018
Einddatum
13-06-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Hogeboekelweg 8, 7582 AJ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor: 
 

Beschrijving

De woning gelegen op het perceel Hogeboekelweg 8, 7582 AJ Losser een hogere grenswaarde van 53 dB(A) vast te stellen.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 3 mei 2018 tot en met dinsdag 13 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.