Inzien bestemmingsplan Ontwerp-bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588SB 4
Publicatiedatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Inzien bestemmingsplan Ontwerp-bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van 25 juli 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de zuidzijde van Beuningen een woonlocatie mogelijk te maken met twaalf woningen. Het plan is tijdens een bijeenkomst van de stichting Dorpsraad Beuningen op 10 oktober 2017 gepresenteerd. Ook heeft het ontwerp-bestemmingsplan dit voorjaar al ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn reacties door het Waterschap Vechtstromen en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede door een drietal particulieren ingediend. Deze hebben geleidt tot een kleine aanpassing van het bestemmingsplan. Dit betreft:

  • de ligging van de tuinbestemming aan de noordzijde is iets aangepast ten opzichte van de belemmeringsstrook rond de brandstofleiding;
  • in het plan is vastgelegd dat er minimaal vier vrijstaande woningen aan de noordzijde gesitueerd worden;
  • de groene houtwal aan de zuidzijde krijgt een betere bescherming.

Besloten is het ontwerp-bestemmingsplan Lomanskamp2 Beuningen opnieuw ter inzage te leggen.

Het ontwerpbestemmingsplan Lomanskamp 2 Beuningen kan met ingang van 25 juli 2018 tot met 4 september 2018 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 18 juli 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen