Verlengen beslistermijn Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581ED 10
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kinderdagverblijf tot vier wooneenheden op het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 29 mei 2018.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.