Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hoek Kopshofweg/Scholtinkstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser I 7652
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van één (toekomstige) woning op de locatie gelegen op de hoek van Kopshofweg-Scholtinkstraat in Losser. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie l, perceel 7652. Het zaaknummer van de aanvraag is 18Z00108.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De bescheiden van de aanvragen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.