Verlengen beslistermijn Hanhofweg 10, 7587 LL De Lutte.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587LL 10
Publicatiedatum
24-01-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Hanhofweg 10, 7587 LL De Lutte.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een staalconstructie ten behoeve van een nieuw dak op het perceel Hanhofweg 10, 7587 LL De Lutte.
De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 28 februari 2018.

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.