Ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser”

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
24-01-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 25 januari 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser”.

Beschrijving

Omschrijving

Het bestaande standplaatsenbeleid dateert uit 1995 en dient vanwege diverse redenen geactualiseerd te worden. Het beleid handelt over de behandeling en de beoordeling van vergunningaanvragen voor het innemen van een standplaats als bedoeld in Afdeling 4 Standplaatsen van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Het doel van het beleid is enerzijds ondernemers duidelijkheid bieden over hun mogelijkheden en positie, en anderzijds voor de gemeente duidelijkheid te scheppen over vergunningverlening en handhaving. Met het geactualiseerde beleid wordt de meerwaarde van standplaatsen optimaal benut.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van de ontwerp-nota ligt voor een ieder tot en met 8 maart 2018 ter inzage bij de receptie tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. De nota met bijlagen kan via deze website digitaal worden ingezien.

Zienswijze

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.
Daarom ligt met ingang van 25 januari 2018 tot en met 8 maart 2018 de ontwerp “Nota standplaatsen gemeente Losser” bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.

Procedure

De genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp-nota. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 24 januari 2017

Bijlagen