Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PG 18
Publicatiedatum
24-01-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking  vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het vastgestelde  wijzigingsplan Buitengebied, Gildehauserweg 18 Losser met ingang van 25 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Beschrijving

Het wijzigingsplan voorziet er in dat de agrarische bedrijfsbestemming aan de Gildehauserweg 18 te Losser wordt gewijzigd in Woondoeleinden.  Het plan beoogt de sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken behalve de bestaande bedrijfswoning met bijgebouw. De bouw van één extra woning wordt planologisch mogelijk gemaakt.

Belanghebbenden  die kunnen  aantonen dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest  tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen beroep  instellen bij de Raad van State. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.

Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Wel is het  gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen op het besluit. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt inwerking treding van het besluit opgeschort tot op het verzoek is beslist.

Procedure

Het wijzigingsplan met  de bijbehorende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis te Losser aan het Raadhuisplein 1 te Losser. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Losser,  24 januari 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser

Bijlagen