Besluit omgevingsvergunning op de percelen LSR00, sectie H, nrs 8209, 10004 en 9974 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 8209
Publicatiedatum
22-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen of doen vellen van een houtopstand op de percelen bekend als LSR00, sectie H, met perceelsnummers 8209, 10004 en 9974 (De Saller 2, fase C) gelegen in Losser.

Datum bekendmaking 10 augustus 2018

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.