Ontwerp-Structuurvisie Losser

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp-Structuurvisie Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van 21 maart  2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp-Structuurvisie Losser.

Beschrijving

Voorgeschiedenis

Het voorontwerp van de Structuurvisie Losser heeft in de periode 23 mei tot en met 3 juli 2012 voor eenieder ter inzage gelegen, voor de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen.
Zoals ook is aangegeven in het weekblad de Nieuwe Dinkellander van 13 november 2012,  is het proces met betrekking tot de structuurvisie stopgezet, als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de woningbouwmarkt (het voornemen om samen met alle Twentse gemeenten een gezamenlijke Woonvisie op te stellen). De gemaakte keuzes in de voorontwerp-Structuurvisie 2012 waren nog gebaseerd op de Woonvisie 2008.
In 2014 is vervolgens op regionaal niveau de discussie rondom de overprogrammering van bedrijventerreinen in Twente opgestart, hetgeen eind 2017 heeft geresulteerd in een herprogrammeringsprogramma waarmee alle Twentse gemeenten hebben ingestemd.
Inmiddels zijn de op regionaal niveau gemaakte afspraken op het gebied van de woningbouw- en de bedrijventerreinontwikkelingen vertaald in de ontwerp-structuurvisie en is deze visie op onderdelen geactualiseerd.

Terinzagelegging – indienen zienswijzen bij de gemeenteraad

De geactualiseerde Structuurvisie ligt gedurende de openingstijden met ingang van 21 maart gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze periode is het mogelijk om bij de gemeenteraad een zienswijze in te dienen over de ontwerp-structuurvisie. De ontwerpstructuurvisie kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden ingezien.

De structuurvisie is een overbruggingsdocument naar een nieuwe omgevingsvisie

In 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking, op basis waarvan gemeenten in plaats van een structuurvisie (dat alleen de ruimtelijke ontwikkelingen in hoofdlijnen bevat) een omgevingsvisie moeten opstellen. Een omgevingsvisie zal niet alleen de ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving omschrijven (bijvoorbeeld nieuwe woongebieden), maar ook thema’s als verkeer en vervoer, water, milieu, etc..

Om de periode tot de vaststelling van een omgevingsvisie te overbruggen en om het al in 2012 in gang gezette proces voor een nieuwe structuurvisie  te kunnen afronden, wordt eerst de thans voorliggende (geactualiseerde) structuurvisie vastgesteld, om zo toch sturing te kunnen geven aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de ontwerp-structuurvisie Losser. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 21 maart  2018

Publicatie
1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.         Staatscourant

Bijlagen