Verlengen beslistermijn Oranjestraat 2, 7581 EX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581EX 2
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Oranjestraat 2, 7581 EX Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Het renoveren en verbouwen van het Twents Carmel College op het perceel Oranjestraat 2, 7581 EX Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 29 maart 2018.
Datum bekendmaking 13 februari 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.