Besluit omgevingsvergunning Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582JB 54
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Af te wijken van de voorschriften het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte van de aan- en uitbouwen en overkappingen op het perceel Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser.
Datum bekendmaking 13 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.