Verlengen beslistermijn Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581CC 5
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

Beschrijving

Aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan voor het realiseren van een cafetaria op de begane grond, het verbouwen van een gebouw tot cafetaria op de begane grond, een woning op de verdieping en het uitbreiden van het gebouw op de begane grond met een uitbouw en bijgebouwen op het perceel Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 24 juli 2018.
Datum bekendmaking 11 juni 2018.

 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.