Verlengen beslistermijn Kerkhofweg 63, 7586 AG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586AG 63
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Kerkhofweg 63, 7586 AG Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel Kerkhofweg 63, 7586 AG Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 3 september
Datum bekendmaking 20 juli 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.