Rectificatie kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Rectificatie kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor maatschap Elderink, Leusinkweg 21, 7582 CM Losser voor het wijzigen van de geluidsvoorschriften van de omgevingsvergunning voor de gehele inrichting conform de (tussen)uitspraak van de rechtbank Zwolle. Indieningsdatum aanvraag 19 februari 2015 en aanvulling 3 februari 2016. Zaaknummer van de aanvraag: 18Z003221.
Datum bekendmaking 19 december 2018.
Het bovengenoemde besluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
•    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
•    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.