Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht naast Lutterstraat 61, 7581 BT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht naast Lutterstraat 61, 7581 BT Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, voor het realiseren van een (toekomstige) woning op het perceel gelegen naast Lutterstraat 61, 7581 BT  Losser. De aanvraag heeft zaaknummer “18Z02409”;
 

Procedure

Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. 
De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 

Bijlagen