Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581BT 61
Publicatiedatum
18-12-2018

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor een nieuw te bouwen woning op het perceel naast Lutterstraat 61 te Losser een hogere grenswaarde van 53 dB vast te stellen met betrekking tot wegverkeerslawaai op de Lutterstraat.

Beschrijving

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 19 december 2018

Publicatie

1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl
3.         Staatscourant

Bijlagen