Besluit verlengen beslistermijn Beuningerveldweg ongenummerd in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit verlengen beslistermijn Beuningerveldweg ongenummerd in Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ten behoeve van het oprichten van een pluimveestal aan de Beuningerveldweg ongenummerd in Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 20 augustus 2018.
Datum bekendmaking 11 juli 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.