Vastgestelde “Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018 Gemeente Losser”

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
17-04-2018
Kaart behorende bij: Vastgestelde “Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018 Gemeente Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij in de vergadering van 10 april 2018 op grond van artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) beleidsregels heeft vastgesteld met betrekking tot ‘kruimelgevallen’.

Beschrijving

Artikel 4 bijlage 2 Besluit omgevingsrecht (Bor) bevat de zogenaamde ‘kruimellijst’ met ‘gevallen van beperkte planologische betekenis’. Kruimelgevallen zijn ruimtelijke ingrepen die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor het college op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd is toch een omgevingsvergunning te verlenen. Voorbeelden van kruimelgevallen zijn het realiseren van bijbehorende bouwwerken, plaatsen van antennes of dakopbouwen, gebruikswijzigingen van bestaande bouwwerken  en tijdelijk (maximaal 10 jaar) gebruiken van gronden of bouwwerken voor andere functies. 

Procedure

In de “Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018 Gemeente Losser” wordt weergegeven op welke manier de ruimtelijke inpasbaarheid wordt beoordeeld en voor welke categorieën van gevallen het college in ieder geval geen gebruik zal maken van haar bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan.

Het beleid treedt in werking op 20 april 2018. 

De beleidsregels kunnen ook via deze website en op www.overheid.nl worden bekeken.

Losser, 19 april 2018

Publicatie
1.            De Week van Losser
2.            www.losser.nl en www.overheid.nl