Ontwerp nota bodembeheer, ontwerp bodemkwaliteitskaart Twente

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp nota bodembeheer, ontwerp bodemkwaliteitskaart Twente

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op 6 november 2018 de Nota bodembeheer met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart Twente en de Provinciale bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in Twente in ontwerp hebben vastgesteld.
 

Beschrijving

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid dat nu in ontwerp is vastgesteld.  
De stukken liggen met ingang van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Losser. Tijdens reguliere openingstijden kunnen de ter inzage liggende stukken in het gemeentehuis worden ingezien. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.losser.nl.
 

Procedure

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode hun zienswijze over het ontwerpbeleid indienen. Het indienen van een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Een schriftelijke zienswijze kan worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB Losser en via gemeente @losser.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer G.J. Haverkamp, bereikbaar via telefoon:06-12083136 of per mail: g.haverkamp@losser.nl.
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend te zijner tijd beroep instellen tegen het definitieve besluit. Dit geldt ook voor degenen die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid waren om een zienswijze in te brengen. Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van het definitieve besluit beroep instellen, die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd worden vastgesteld.

Bijlagen