Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie E, nummer 3222 nabij Oude Postweg 4, 7587 LZ De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LZ 4
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie E, nummer 3222 nabij Oude Postweg 4, 7587 LZ De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing  verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer tijdens het stookseizoen welke loopt van 1 november tot en met 30 april.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 op:
 

Beschrijving

Een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie E, nummer 3222 nabij Oude Postweg 4, 7587 LZ De Lutte.
Datum bekendmaking 6 februari 2018. 
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.