Verleende vergunning APV en bijzondere wetten tegenover Dorpstraat 3, 7587 AA de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 3
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten tegenover Dorpstraat 3, 7587 AA de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De Lutter Muzikanten, de heer/mevrouw S.P.M Kristen, 7582 EV Losser, voor het houden van een muziekmiddag op zondag 24 juni 2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur in de dorpskern van De Lutte, onder de bomen tegenover Plexat, Dorpstraat 3, 7587 AA De Lutte. ¹
Datum bekendmaking 1 juni 2018.
.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.