Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Honingloweg 30 Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
13-06-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Honingloweg 30 Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 5 juni 2018  het bestemmingplan “Buitengebied, partiële herziening  Honingloweg 30 “  heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied,  partiële herziening Honingloweg 30”   met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 juni 2018  gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de bouw van een voorziening ten behoeve van buitenschoolse opvang  (BSO) mogelijk te maken op het perceel Honingloweg 30 in Losser.

Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 25 juli 2018  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep
Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 13 juni i 2018

 

Bijlagen