Voorontontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte” en bijbehorend beeldkwaliteitsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PJ 151
Publicatiedatum
12-12-2018

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 13 december 2018 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het voorontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte” inclusief bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Beschrijving

Omschrijving plan

Nabij het erf Oldenzaalsestraat 151 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd op grond van de “Beleidsnotitie Rood voor rood met gesloten beurs en Nieuwe Landgoederen”. Er worden twee woonbestemmingen gerealiseerd ter grootte van 1.000 m2, waar een landhuis met een maximale inhoud van 2000 m3 en een woning van 750 m3 mogelijk worden gemaakt. Als maatschappelijke tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal 4,5 hectare cultuurgrond worden ingericht als bos- en/of natuurterrein en wordt het geheel opengesteld voor het publiek (wandelaars). In totaal wordt 2.028 m1 aan nieuw (openbaar) wandelpad aangelegd. Er worden parkeerplaatsen aangelegd voor bezoekers. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Het “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte” voorziet daarin. Onderdeel van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan, waarin de welstandscriteria voor wat betreft de hoofdvorm, ontwerpstijl, detaillering, materiaal en kleurgebruik van de nieuwe bebouwing zijn uitgewerkt. Hiermee wordt de architectonische kwaliteit vastgelegd zodat de beoogde allure bereikt wordt.

Procedure

Inzien bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende beeldkwaliteitsplan kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraakreacties indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 12 december 2018

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijlagen