Verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 nabij de Kopshofweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
03-12-2018
Einddatum
14-01-2019
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136 nabij de Kopshofweg in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van 7 elzen en 1 den op percelen gelegen nabij Kopshofweg in Losser, kadastraal bekend als LSR00, sectie 1, nummer 9135 en 9136. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 16 januari 2019.
Datum bekendmaking 3 december 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.