Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen en gecoördineerde vergunningen

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
12-12-2018

Aanleiding

Punthuizen Stroothuizen is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Punthuizen Stroothuizen zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 de volgende documenten vastgesteld:

  • Geactualiseerd inrichtingsplan Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld
  • Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Punthuizen Stroothuizen
  • MER
  • Reactienota

Beschrijving

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Punthuizen Stroothuizen

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen, zoals in het inrichtingsplan voorgesteld en nu vertaald naar het ontwerp-PIP, zijn vooral gericht op het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en worden  sloten verondiept of gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald. 

Gecoördineerde vergunningen

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP inclusief bijlagen, worden een ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerp-waterwetvergunning ter inzage gelegd. Het PIP en de vergunningen volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 25 november 2016 is vastgesteld. 

Procedure

Terinzagelegging ontwerp-PIP, inrichtingsplan, Reactienota en MER inclusief gecoördineerde vergunningen

Het ontwerp-PIP Punthuizen Stroothuizen ligt samen met het geactualiseerde inrichtingsplan, de Reactienota, het MER en de ontwerp-vergunningen van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp-PIP inclusief bijlagen en/of op de ontwerp-vergunningen.

Het ontwerp-inpassingsplan is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen  of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-on01.

Daarnaast is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
  • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
  • Waterschapshuis Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ ALMELO
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

De ontwerp-vergunningen zijn niet digitaal te raadplegen maar liggen als inkijkexemplaar op de voorgenoemde locaties.
Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. 

Wat betekent dit voor u? 

In de periode van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kan een ieder een zienswijze indienen via natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Punthuizen Stroothuizen, nummer 3878915”.
Het is ook mogelijk om een schriftelijke reactie in te dienen bij:
Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. de heer J. Klompmaker
o.v.v. Punthuizen Stroothuizen, nummer 3878915
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl, 038 499 80 76.

Meer informatie?

In januari 2019 organiseren wij informatiebijeenkomsten Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen voor belanghebbenden en geïnteresseerden.
Data: 9 en 16 januari 2019
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Schaapskooi Stroothuizen (Stroothuizerweg 37, 7591 NB DENEKAMP)

Tijdens de inloop kunt u de stukken zoals die ter inzage liggen inzien en vragen stellen.
Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor Punthuizen Stroothuizen, de heer Niels Bronsgeest, niels.bronsgeest@tauw.com, 06 15 96 01 41. Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen.