Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
12-12-2018

Aanleiding

Landgoederen Oldenzaal is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Landgoederen Oldenzaal zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal vastgesteld, inclusief het geactualiseerde Inrichtingsplan Landgoederen Oldenzaal en de Reactienota.

Beschrijving

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Landgoederen Oldenzaal

De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen,zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eikenhaagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort rivierdonderpad aangewezen om te behouden. 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald. 

Terinzagelegging ontwerp-PIP 

Het ontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal ligt van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Het ontwerp-inpassingsplan is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipLandgOldenzaal-on01.

Daarnaast is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
  • Gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD OLDENZAAL 
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  ZWOLLE

Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. 

Procedure

Wat betekent dit voor u? 

In de periode van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kan een ieder een reactie indienen via natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Landgoederen Oldenzaal, nummer 3878756”.

Het is ook mogelijk om een schriftelijke reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. de heer J. Klompmaker
o.v.v. Landgoederen Oldenzaal, nummer 3878756
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl,  038 499 80 76.

Meer informatie?

Op 10 januari 2019 vindt een informatiebijeenkomst Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal plaats voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Datum:              10 januari 2019  
Tijd:                   15.00 – 21.00 uur     
locatie:               Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM  DE LUTTE

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor Landgoederen Oldenzaal, de heer Henk Nijboer, h.nijboer@overijssel.nl, 038 499 73 77.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal.