Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hogeboekelweg 85a, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582PP 85 A
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hogeboekelweg 85a, 7582 PP Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning en het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het perceel Hogeboekelweg 85a, 7582 PP  Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02364.
 

Procedure

Dit ontwerpbesluit (inclusief het ontwerp VVGB, en bijbehorende bescheiden) ligt met ingang van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De bescheiden van de aanvraag kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Daarbij wordt verzocht om in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking hebben op het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen (hierna; VVGB), en/of het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.