Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PP 85
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen en wijzigen van bestaande agrarische bebouwing in een zorgboerderij, en het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het perceel Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02364.
Dit definitieve besluit (inclusief het VVGB, en bijbehorende bescheiden) ligt met ingang van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De bescheiden van de aanvraag kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
 

Procedure

Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na de bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
de gronden van beroep. 
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.