Verlengen beslistermijn Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 28
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

- Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en een dakopbouw aan de achterkant van de woning op het perceel Sportlaan 28, 7581 BZ Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 2 augustus 2018.
Datum bekendmaking 20 juni 2018.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.