Ontwerp “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018”

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
29-06-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 29 juni 2018 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018”.

Beschrijving

Omschrijving

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2014 een gezamenlijke “Nota verblijfsrecreatie in Noordoost Twente” opgesteld. Hierin is het beleid in de vier gemeenten op elkaar afgestemd. Gelet op de trends en  ontwikkelingen in de verblijfsrecreatieve sector is het gewenst te beschikken over een actueel beleidskader. De “Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018” voorziet hierin.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van de ontwerp-nota ligt voor een ieder tot en met 27 juli 2018 ter inzage bij de receptie tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. De nota kan ook via deze website worden ingezien.

Procedure

Zienswijze

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

De genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp-nota. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 28 juni 2018

Bijlagen