Besluit omgevingsvergunning Lutterkerkpad 5, 7587 NS de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NS 5
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Lutterkerkpad 5, 7587 NS de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuur op het perceel Lutterkerkpad 5, 7587 NS de Lutte.
Datum bekendmaking 15 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.