Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
11-07-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor een nieuwe te bouwen woning op de hoek Gronausestraat – Dr. Frederiksstraat te Losser een hogere grenswaarde van 57 dB vast te stellen met betrekking tot wegverkeerslawaai op de Gronausestraat.

Beschrijving

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 11 juli 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen