Vastgesteld “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EX 2
Publicatiedatum
07-11-2017
Einddatum
19-12-2017
Kaart behorende bij: Vastgesteld “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 17 oktober 2017 het bestemmingsplan “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser” heeft vastgesteld. Het vastgestelde plan bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 9 november 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het Twents Carmel College (Oranjestraat 2 te Losser) is voornemens het schoolgebouw te revitaliseren en te verduurzamen. Het gebouw wordt ook multifunctioneler door de vestiging van het muziekonderwijs door Stichting Fundament een plek krijgt in het gebouw. Het bestemmingsplan voorziet in de gedeeltelijke aanpassing van de maximaal toegestane bouwhoogte in verband met de gedeeltelijke uitbreiding van de verdieping. Tevens is gebleken dat in de huidige situatie delen van het schoolgebouw de huidige planologisch maximale bouwhoogte overschrijdt. Het bestemmingsplan voorziet ook in het planologisch juist vastleggen van deze afwijkende bouwhoogte.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tot en met 21 december 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via  www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld. Daarom staat geen beroep open tegen gewijzigd vastgestelde planonderdelen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Losser, 8 november 2017

Publicatie
1.            De Week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen