Ontwerp-bestemmingsplan “Luttermolenveld, 4e partiële herziening”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 1
Publicatiedatum
07-11-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Luttermolenveld, 4e partiële herziening”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 9 november 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerpbestemmingslpan “Luttermolenveld, 4e partiële herziening”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Op de hoek Rosmolen – Waterradmolen in Luttermolenveld bevindt zich een kavel die deels ingericht is als speelveld/speelvoorziening. Het overige deel van de kavel is aangewend voor de bouw van zogenaamde carréwoningen, waar veel vraag naar is vanuit de markt. Deze woningen zijn deels gerealiseerd ter plaatse van het speelveld, om zodoende de stedenbouwkundige opzet van de omgeving op een passende wijze voort te zetten. Er is overeen gekomen dat indien het speelveld bebouwd wordt, dit gecompenseerd dient te worden. De compensatie vindt plaats op een kavel van gelijke grootte ter plaatse van de hoek Rosmolen – Stellingmolen. Om dit gewijzigde gebruik ook planologisch te regelen dient het geldende bestemmingsplan “Luttermolenveld” herzien te worden.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan kan tot en met 21 december 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 8 november 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

 

Bijlagen