m.e.r.-beoordelingsbesluit Ruhenbergerweg 21 in Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586RE 21
Publicatiedatum
07-12-2017
Einddatum
18-01-2018
Kaart behorende bij: m.e.r.-beoordelingsbesluit Ruhenbergerweg 21 in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten en maken bekend dat:

Beschrijving

  • door de Mts. Luijerink geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de ruimtelijk procedure zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
  • op 8 november 2017 door de J.H. Luijerink en M.A. Luijerink-Hendriksen een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling is ingediend voor het uitbreiden van de inrichting met 310 stuks vleesvee en het uitbreiden van het bouwblok ten behoeve van een (co)vergistingsinstallatie met bijbehorende opslagen.

De stukken liggen ter inzage van 7 december 2017 tot en met  17 januari 2018 (zes weken) in het gemeentehuis te Losser.

Datum bekendmaking 7 december 2017.

Procedure

Bezwaar indienen door de initiatiefnemer
Anderen dan de initiatiefnemer kunnen op dit moment geen bezwaar indienen op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het besluit wordt meegenomen bij de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM). Een ieder kan bij de terinzagelegging van de OBM bezwaar indienen op zowel de OBM als op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Tegen het besluit vormvrij m.e.r.-beoordeling kan alleen de initiatiefnemer tot en met 17 december 2017 een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser o.v.v. “bezwaarschrift m.e.r.-beoordeling Mts. Luijerink, Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar;
de ondertekening.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoek kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer M. Vlottes 053-5377440.