Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Dingshof”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581WP 18
Publicatiedatum
04-07-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Dingshof”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat zij op 27 juni 2017 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Dingshof” hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Ter plaatse van woongebied de Dingshof, gelegen binnen fase 2B van woonwijk De Saller, bevindt zich een bouwvlak waar initiatiefnemer voornemens is woningen te realiseren. In verband met woongenot is het de wens om de woningen op een afstand van 4 meter uit de weg (Dingshof) te bouwen in plaats van 5 meter. Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 32 sub b van het geldende bestemmingsplan wordt de ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan kan tot en met 17 augustus 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college van b&w in te dienen schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 5 juli 2017

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen