Ontwerp “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EX 2
Publicatiedatum
04-07-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 6 juli 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het Twents Carmel College (Oranjestraat 2 te Losser) is voornemens het schoolgebouw te revitaliseren en te verduurzamen. Het gebouw wordt ook multifunctioneler door de vestiging van het muziekonderwijs door Stichting Fundament een plek krijgt in het gebouw. Het bestemmingsplan voorziet in de gedeeltelijke aanpassing van de maximaal toegestane bouwhoogte in verband met de gedeeltelijke uitbreiding van de verdieping. Tevens is gebleken dat in de huidige situatie delen van het schoolgebouw de huidige planologisch maximale bouwhoogte overschrijdt. Het bestemmingsplan voorziet ook in het planologisch juist vastleggen van deze afwijkende bouwhoogte.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan kan tot en met 17 augustus 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 5 juli 2017

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen