Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht nabij Dorpstraat 52 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Losser O 510
Publicatiedatum
04-10-2017
Einddatum
15-11-2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning  voor het kappen van 9 bomen op een perceel gelegen nabij Dorpstraat 52 in De Lutte, kadastraal bekend als LSR00, sectie O, nummer 510. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 15 november 2017.

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.