Gecoördineerde ontwerp-besluiten Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal, deelgebied Snoeijinksbeek

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
02-05-2017
Einddatum
13-06-2017
Kaart behorende bij: Gecoördineerde ontwerp-besluiten Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal, deelgebied Snoeijinksbeek

Gecoördineerde ontwerp-besluiten Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal, deelgebied Snoeijinksbeek

Beschrijving

  • Voor de realisatie van de maatregelen om de natuurdoelen in het plangebied te behalen, zijn de volgende ontwerp-besluiten opgesteld:
    • Bevoegd gezag gemeente Losser: Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden;
    • Bevoegd gezag provincie Overijssel: Vergunning op grond van de Wet Natuurbeschermingsvergunning voor gebiedsbescherming.

Ter inzage legging ontwerp-besluiten en zienswijzen.
De ontwerp-besluiten zijn digitaal beschikbaar van 2 mei 2017 tot en met 12 juni 2017 via www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal en liggen analoog ter inzage bij:
- Gemeentehuis gemeente Losser, Raadhuisplein 1, LOSSER
- Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, ZWOLLE

Procedure

In de periode van 2 mei 2017 tot en met 12 juni 2017 kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000vergunningen@overijssel.nl onder vermelding van het nummer 4111064, Snoeijinksbeek en het ontwerp-besluit waarop de zienswijze betrekking heeft.
Het is ook mogelijk om schriftelijk uw zienswijze in te dienen bij:
Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
Tav mevr. Iris Wolters
Onder vermelding van Snoeijinksbeek, 4111064
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Meer informatie?
Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de coördinator vergunningen mevrouw Iris Wolters, i.wolters@overijssel.nl, 038-499 92 26.
Voor inhoudelijke vragen, kunt u ook terecht bij dhr. Gidion Kok, g.kok@ecogroen.nl, 06-27091648.