Terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PD
Publicatiedatum
29-11-2017
Kaart behorende bij: Terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld

Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld maakt deel uit het van het Natura 2000-gebied Dinkelland, dat op 4 juli 2013 is aangewezen. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Punthuizen Stroothuizen zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Gedeputeerde Staten hebben op 21 november 2017 ingestemd met het inrichtingsplan voor Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld.

Beschrijving

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld bestaan vooral uit het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Drainage in landbouwpercelen worden verwijderd en sloten worden verondiept en gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De (herstel)maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de bestemming van gronden en het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting of het beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Punthuizen en Stroothuizen.

Het voorontwerp-PIP is een doorvertaling van het inrichtingsplan en is opgesteld door Staatsbosbeheer, de gemeenten Losser en Dinkelland en Provincie Overijssel. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met LTO Noord en Waterschap Vechtstromen.

Terinzagelegging voorontwerp-PIP

Het voorontwerp-PIP Punthuizen Stroothuizen ligt van 5 december 2017 tot en met 15 januari 2018 ter inzage. In deze periode mag een ieder een reactie indienen. Gedurende deze periode is het voorontwerp-PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen. Daarnaast is het voorontwerp-PIP gedurende deze periode als inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG  LOSSER
  • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, ZWOLLE

Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.

Of kijk op: www.ruimtelijkeplannen.nl

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 5 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunt u uw inspraakreactie digitaal indienen onder vermelding van ‘Punthuizen en Stroothuizen, nummer 3878895’ via Natura2000PIP@overijssel.nl.

Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. dhr. Jan Klompmaker
O.v.v. Punthuizen en Stroothuizen, 3878895
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Jan Klompmaker, j.klompmaker@overijssel.nl, 038 499 80 76.

 

Procedure

Meer informatie?

Wilt u weten wat het voorontwerp-PIP voor u betekent? Bezoek ons tijdens één van de volgende spreekuren:

Locatie:    Schaapskooi, Stroothuizerweg 37, Denekamp
Tijd:         15.00 – 18.00 uur
Data:

  • 7 december 2017
  • 14 december 2017
  • 11 januari 2018

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij dhr. Niels Bronsgeest, niels.bronsgeest@tauw.com.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen.