Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Willemsweg 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
29-11-2017
Einddatum
10-01-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Willemsweg 3 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van werktuigen/opslagbergingen op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 5 januari 2018.

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.