Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Daminksweg 1

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NK 1
Publicatiedatum
27-06-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Daminksweg 1

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 juni 2017  het bestemmingplan “Buitengebied partiele herziening Daminksweg 1” heeft vastgesteld.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 juni 2017  het bestemmingplan “Buitengebied partiele herziening Daminksweg 1” heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 29 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Wonen” voor de bouw van een landhuis op het perceel Daminksweg 1 De Lutte. In de herziening is tevens opgenomen een wijziging van de bestemming “ Wonen -Voormalige boerderij” voor de percelen Hakenbergweg 22 te Beuningen en Invalsweg 15-15A te Overdinkel in de bestemming ”Wonen”.  
De initiatiefnemer, eigenaar van het perceel Daminksweg 1 De Lutte, is voornemens alle bestaande bebouwing op perceel Daminksweg 1 te slopen  en een nieuw landhuis met een grotere inhoudsmaat te realiseren. Het voornemen past niet in het geldende bestemmingsplan. Door toepassing van het provinciale beleidsinstrument ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)” zijn er mogelijkheden om het project te realiseren. Op basis van de gemeentelijke rood voor rood regeling dat onderdeel uitmaakt van het KGO beleid zal op de percelen Hakenbergweg 22 Beuningen en Invalsweg 15 te Overdinkel landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. De bouwrechten welk hierdoor worden gegenereerd worden overgeheveld naar de locatie Daminksweg voor het toestaan voor een grotere inhoudsmaat van het te bouwen landhuis. Daarnaast is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld om de landschaps- en natuurwaarden verder op te waarderen. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende bovenbedoelde periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Publicatie

1.    De week van Losser 28 juni 2017.
2.    Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.    Staatscourant
4.    Publicatiebord

Bijlagen