Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
27-06-2017
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 juni 2017 het bestemmingplan Buitengebied, Verzamelplan 2016  gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan  Buitengebied, Verzamelplan 2016 met bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016 heeft betrekking op wijziging  van  de verbeelding van een aantal percelen in het buitengebied op verzoek van inwoners alsmede het herstellen van enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 19 maart 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad .  Het plan behelst een wijziging van zowel de verbeelding als de regels op onderdelen.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016 is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat een ambtshalve aanpassing is opgenomen voor het perceel Ruhenbergerweg 10 te Overdinkel. Het bestemmingsvlak is in geringe mate gewijzigd t.b.v. de bouw van een woonhuis.

Inzien bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 10 augustus 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigiging  die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp is aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep  heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 28 juni 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen