Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Havezatensingel 104 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581WJ 104
Publicatiedatum
27-09-2017
Einddatum
08-11-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor Havezatensingel 104 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijnen te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Havezatensingel 104, 7581 WJ Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 8 november 2017.

Procedure

Bezwaar
Tegen deze besluiten kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.