Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, De Pol 2A in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 2 A
Publicatiedatum
27-12-2017
Einddatum
07-02-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, De Pol 2A in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen (revisievergunning voor de activiteit milieu) voor het veranderen van de inrichting Quartier BV. De inrichting is gelegen op het perceel De Pol 2a in Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z03265.

Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 28 december  2017 tot en met woensdag 7 februari  2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De bescheiden kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.