Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NG 67
Publicatiedatum
26-07-2017
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2017 het bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte” heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde plan bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 27 juli 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de sanering en  herontwikkeling van de locatie  van het voormalig restaurant De Tankenberg (later De Pan) en directe omgeving aan de Bentheimerstraat 9 te De Lutte. Het plan voorziet in de bouw van 2 ruime woningen met bijgebouwen die landschappelijk ingepast worden. Er wordt tevens geinvesteerd landschapsherstel en er wordt een parkeerterrein ingericht voor 15 personenauto’s ter ontsluiting van het achtergelegen wandelgebied Egheria.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met woensdag 6 september 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld. Daarom staat geen beroep open tegen gewijzigd vastgestelde planonderdelen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatie

1.            De Week van Losser 26 juli 2017
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen