Kennisgeving besluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NG 67
Publicatiedatum
26-07-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving besluit hogere grenswaarde

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder heeft besloten om:

Beschrijving

  • voor twee nieuw te bouwen woningen op de herontwikkellocatie Bentheimerstraat 9 te De Lutte (voormalig restaurant De Tankenberg), hogere geluidgrenswaarden van 50, respectievelijk 53 dB(A) vast te stellen.

Inzien besluit en bijbehorende stukken

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 juli 2017 tot en met woensdag 6 september 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (toegang achterzijde gemeentehuis) en kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien. Het besluit en bijbehorende stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld tegen het besluit. Er  zijn  geen zienswijzen ingediend in verband met het ontwerp-besluit dat eerder ter inzage heeft gelegen. Daarom kal alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend in verband met het ontwerp-besluit

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.

Voor het instellen van beroep moet u een griffierecht betalen aan de Raad van State.

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Procedure

Bestemmingsplan“Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte”

Tegelijkertijd met dit besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde ligt ter inzage het raadsbesluit van 11 juli 2017 waarbij het bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte” is vastgesteld.

Publicatie

1.            De Week van Losser 26 juli 2017
2.            www.losser.nl
3.            Publicatiebord

Bijlagen