Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Dingshof”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WN 1
Publicatiedatum
25-04-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Dingshof”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 27 april 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Dingshof”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Ter plaatse van woongebied de Dingshof, gelegen binnen fase 2B van woonwijk De Saller, bevindt zich een bouwvlak waar initiatiefnemer voornemens is woningen te realiseren. In verband met woongenot is het de wens om de woningen op een afstand van 4 meter uit de weg (Dingshof) te bouwen in plaats van 5 meter. Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 32 sub b van het geldende bestemmingsplan wordt de ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp-wijzigingsplan kan tot en met 8 juni 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van b&w van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 26 april 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van b&w van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 26 april 2017

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen