Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser P 623
Publicatiedatum
26-10-2017
Einddatum
07-12-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo, Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het project verplaatsing pluimveebedrijf Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, en heeft betrekking op de volgende percelen:
    • Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummers 63 en 617;
    • Beuningerveldweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 272 (ged.);
    • Bentheimerdijk 12/ Mensmansweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 623.

Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02039.

Het  ontwerpbesluit, VVGB, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 tot en met woensdag 6 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Daarbij wordt verzocht om in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking hebben op het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen, en/of het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.