Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Willemsweg 3 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
27-10-2017
Einddatum
08-12-2017
Kaart behorende bij: Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Willemsweg 3 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting:

Beschrijving

  • H.A.G.M. Kwekkeboom, Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Datum bekendmaking 27 oktober 2017.

Procedure

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht een belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kan bezwaar of beroep worden ingediend bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.
Behoudens bovenstaande kunnen belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER.